Milieuvergunningen

Een milieuvergunning is een toelating om bepaalde milieuhinderlijke activiteiten uit te oefenen. De term ‘milieuvergunning’ duidt meestal op een VLAREM-milieuvergunning en vervangt eigenlijk de vroegere exploitatievergunning, die verleend werden volgens het oude “Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).

Er bestaan drie categorieën, gebaseerd op de invloed van de exploitatie-activiteiten op het milieu.

Klasse 1
De vergunning heeft betrekking op activiteiten die potentieel de meeste vervuiling met zich meebrengen, zoals de productie van pesticiden.

Klasse 2
De vergunning groepeert de activiteiten die niet in klasse 1 en 3 zijn ondergebracht. Het gaat hier om activiteiten die als schadelijk voor het milieu worden beschouwd.

Klasse 3 - De milieuverklaring
Klasse 3 omvat installaties en activiteiten die geen belangrijke invloed hebben op mens en milieu, zoals kleine landbouwinstallaties, vlees- en vishandels, openbare zwembaden, bowlings, enzovoort. De exploitatie vereist slechts een vereenvoudigde verklaringsprocedure.

Voor elke vergunning zal de toelatingsprocedure de potentiële ecologische impact van de activiteit op het milieu evalueren. Daarbij wordt rekening gehouden met aspecten zoals lawaai, lucht- en watervervuiling, afvalberging en het risico op zware ongevallen.

De bevoegde instanties voor het indienen van de drie vergunningen zijn het college van de burgemeester en schepenen, de technische ambtenaar en in het kader van een unieke vergunning, de afgevaardigde ambtenaar.

Bent u op zoek naar een milieuvergunning dan bent u op de juiste pagina. Wij hebben 76 experten in milieuvergunningen in onze gids opgenomen.